TaalTaal Logo

Algemene voorwaarden TaalTaal

 1. Alle aan- of afmeldingen dienen via de administratie van TaalTaal plaats te vinden. Voor aanmelding gebruikt u het (digitale of papieren) inschrijfformulier van TaalTaal of doet u ons een schriftelijk bericht toekomen.
 2. Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus zijn voldaan. Betaling in twee of drie termijnen is in overleg met de administratie mogelijk.
 3. Na inschrijving via internet heeft u een bedenktermijn van 14 dagen, waarin u kosteloos kunt annuleren. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren en kan alleen als de cursus nog niet is begonnen (zie ook punt 8). Een telefonische afmelding is niet geldig. U gaat er dus mee akkoord af te zien van de bedenktermijn indien de cursus reeds is begonnen. Dit laat onverlet dat TaalTaal altijd zal proberen om samen met u tot een prettige oplossing te komen.
 4. Betaling kan per bankoverschrijving naar rekeningnummer NL12 RABO 0118 3138 43 t.n.v. TaalTaal B.V. Den Haag o.v.v. factuurnummer of via PIN-betaling.
 5. Alle offertes en aanbiedingen van TaalTaal zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Bij verstrijken van deze datum, vervalt de geldigheid van de offerte.
 6. Studie- en materiaalkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 7. Terugbetaling van cursusgeld gebeurt alleen als de cursus volgeboekt is of om een andere reden niet doorgaat (op initiatief van TaalTaal). Het volledige cursusgeld wordt dan binnen 14 werkdagen gerestitueerd.
 8. Vijf werkdagen voor aanvang van een cursus en zodra een cursus begonnen is, is geen annulering of teruggaaf van cursusgeld meer mogelijk, ongeacht welke reden u hebt voor afmelding. Het is wel mogelijk om in overleg te kijken naar het verzetten van de inschrijving naar een ander seizoen.
 9. Indien u zich meer dan vijf werkdagen voor aanvang van de cursus wilt afmelden, dient u dat schriftelijk met opgaaf van reden te doen. Dit kan per e-mail naar info@taaltaal.nl of per post naar TaalTaal, Hoge Prins Willemstraat 226 E, 2584 HX Den Haag. In dat geval zal in overleg naar een oplossing worden gezocht (bijvoorbeeld het verplaatsen van de inschrijving naar een ander seizoen of overdracht aan iemand anders), maar de betalingsverplichting blijft bestaan.
 10. TaalTaal behoudt het recht om in geval van o.a. overmacht of andere reden, een cursus niet door te laten gaan, te stoppen, uit te stellen of op een andere manier (zoals online) aan te bieden. TaalTaal zal binnen haar mogelijkheden trachten vrijblijvend een alternatief aan te bieden.
 11. Indien u privéles volgt en een afspraak wilt verzetten of annuleren, dient u dat minimaal 24 uur voor deze afspraak schriftelijk aan de administratie van TaalTaal te melden. Brengt u de administratie niet tijdig op de hoogte, dan bent u verplicht te betalen voor de privéles.
 12. TaalTaal behoudt zich te allen tijde het recht voor een cursus niet te laten doorgaan indien er onvoldoende deelnemers zijn of overblijven. Wanneer een cursus niet doorgaat of wordt onderbroken, wordt naar rato het cursusgeld binnen 14 dagen gerestitueerd.
 13. Het bestuur van TaalTaal stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens activiteiten die van TaalTaal uitgaan.
 14. Vakantiedata staan vermeld op http://taaltaal.nl/vakanties.php
 15. TaalTaal heeft een klachtenreglement dat u hier kunt vinden.
 16. Onze cursusprijzen zijn exclusief BTW. Tot nu toe zijn wij vrijgesteld van BTW. Mocht TaalTaal BTW plichtig worden, dan zijn wij genoodzaakt dit in de prijzen door te berekenen.
 17. U verklaart zich bekend met het privacy beleid en zult meewerken aan de vertrouwelijke omgang van persoonsgegevens.
 18. Het copyright berust bij de desbetreffende eigenaren en auteurs. Het uitgereikte studiematerial is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik.